• Обадете ни се
  0885 813 744

 • Работно Време
  Пон - Пет 9.00 - 18.00

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА "Кушев Детайлинг" ООД

При осъществяване на дейността си като търговско дружество "Кушев Детайлинг" ООД, ЕИК: 204291466, с адрес на управление: гр. София, п.к. 1142, р-н Средец, бул. Васил Левски № 42, ет. 1, ап. 1, обработва лични данни на физически лица ("субекти на данни") в строго съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни, действащите нормативните актове и вътрешните политики на дружеството за защита на личните данни.

Предоставянето на услугите на "Кушев Детайлинг" ООД, както във физическите обекти, така и в сайта www.kushev.bg и мобилните версии и приложения ("Сайта"), са подчинени на правилата за обработка на личните данни на физически лица, регламентирани в настоящата Политика.

"Кушев Детайлинг" ООД има право по всяко време, без предизвестие, да променя, актуализира, изменя настоящата Политика за защита на личните данни, за да отразява всички изменения на начина, по който личните данни биват обработвани. Ваше задължение е да посещавате периодично тази страница с цел да се запознаете с актуализацията им.

I. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Регламент (ЕС) 2016/679 въвежда легални дефиниции за следните основни понятия при обработка на лични данни:

 • "лични данни" означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни");
 • "обработване" означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;
 • "администратор" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;
 • "обработващ лични данни" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;
 • "получател" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред които се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не.

II. АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Администратор на личните Ви данни е "Кушев Детайлинг" ООД, ЕИК: 204291466, с адрес на управление: гр. София, п.к. 1142, р-н Средец, бул. Васил Левски № 42, ет. 1, ап. 1.

III. ГРУПИ ЛИЦА, ЧИИТО ДАННИ СЕ ОБРАБОТВАТ

Във връзка с предоставяните Услуги, "Кушев Детайлинг" ООД обработваинформация относно следните Субекти на данни:

 1. Физически лица, ползватели на Сайта с регистрация, като Клиенти;
 2. Физически лица, ползватели на Сайта като обучаващи се;
 3. Физически лица, ползватели на Сайта без регистрация при направена поръчка;
 4. Физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към "Кушев Детайлинг" ООД;
 5. Физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към "Кушев Детайлинг" ООД.

IV. ВЪЗМОЖНИ КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО "Кушев Детайлинг" ООД ОБРАБОТВА

1. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ВИЕ ПРЕДОСТАВЯТЕ

Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите, предоставяни чрез Сайта.

Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно е обозначен характера на предоставяне на същите – задължителен или доброволен. Задължителни са тези данни, без които е невъзможно да бъде предоставена съответната Услуга и/или част от нея.

1.1. Регистрация/Създаване на акаунт.

Ползването на част от Услугите е възможно единствено след регистрация. За да създадете собствен акаунт, е необходимо да въведете следните лични данни:

 • име и фамилия;
 • електронна поща;
 • настоящ/постоянен адрес;
 • телефон за контакт.

Съхранява се информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Условията (дата, час и IP адрес).

1.2. Данни, съхранявани във Вашия акаунт.

Предоставяните от нас Услуги се състоят в осигуряване на възможност да създавате и/или съхранявате във Вашия акаунт информация за направени поръчки, вписване на МПС, добавяне на снимки към съответното МПС, показващи процеса на работа по време на избраната услуга.

Вие преценявате самостоятелно дали този снимков материал да остане на сървърите на сайта или да го изтриете. Предоставянето на такава информация е изцяло по желание на потребителя и отговорност за предоставянето й поема именно това лице.

1.3. Други данни

"Кушев Детайлинг" ООД може да обработва и други лични данни, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответни електронни форми в Сайта, добавяне на предпочитания, настройки и др.

2. ДАННИ, СВЪРЗАНИ С ПРОЦЕСА НА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

2.1. За ползване на услугите, предоставяни в сайта www.kushev.bg - "Поръчка от електронен магазин"; "Мойте МПС-та"; "Галерия със снимки от процеса на работа"; "Калкулатор"" в сайта се използват логове, свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие и др. Сайтът ползва логове при следване на изрично поставени цели:

 • За подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми;
 • За подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия;
 • За развитие и подобряване на Услугите в Сайта;
 • За измерване на посещаемостта и ползваемостта на Сайта;
 • Логове, ползвани за спазване на законовите изисквания;

2.2. Сайтът ползва лог за влизане в акаунт. Този лог дава възможност да бъдат установени и автоматично блокирани нерегламентирани опити за достъп до акаунти. Той съдържа дата и час на влизането в акаунта.

2.3. Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Съхранението на тези логове е необходимо за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели.

2.4. Логовете биват съхранявани за период до 1 /една/ година.

2.5. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство.

V. ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ СЕ ОБРАБОТВАТ ЗА ЕДНА ИЛИ ПОВЕЧЕ ОТ СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ, СЪОБРАЗНО НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

 1. Предоставяне на услуги - електронен магазин, обучения, услуги спрямо автомобили и др.;
 2. Гарантиране сигурността на клиентите, служителите и имуществото чрез видеонаблюдение, регистрация, контрол на достъпа;
 3. Изпълнение на изискванията на трудовото и социалното законодателство по отношение на служителите;
 4. Други законосъобразни цели като счетоводно обслужване, поддръжка, подобряване и сигурност на интернет сайта и софтуерните системи на дружеството, защита на законните интереси на дружеството, включително и по съдебен ред, и др.
 5. Лични данни, извън посочените по-горе, се обработват на някое от следните правни основания:
  1. Чл. 6, пар. 1, б. в) от Регламент (ЕС) 2016/679 – спазване на законови задължения на дружеството;
  2. Чл. 6, пар. 1, б. б) от Регламент (ЕС) 2016/679 – сключване, изпълнение на договор, както и преддоговорни отношения;
  3. Чл. 6, пар. 1, б. е) от Регламент (ЕС) 2016/679 – легитимните интереси на дружеството, доколкото те имат преимущество над интересите или основните права и свободи на субектите на данни;
  4. Чл. 6, пар. 1, б. а) от Регламент (ЕС) 2016/679 – свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие на субекта на данните.

Вече даденото съгласие може да бъде оттеглено от лицето по всяко време по същия начин, по който е било предоставено, в случаите, когато съгласието е единственото основание за обработване на данните и не е налице друго правно основание за обработване. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

VI. ВЪЗМОЖНИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

 1. Компетентни публични органи в изпълнение на нормативни изисквания, включително НАП, НОИ, НСИ и др.;
 2. Подизпълнители, осигуряващи информационно поддържане и сигурност на софтуерните системи на дружеството;
 3. Доставчици на куриерски услуги; доставчици на платежни/банкови услуги; доставчици на маркетингови/телемаркетингови услуги; доставчици на услуги, свързани с пазарни изследвания; застрахователни компании;
 4. Други лица, в случай че се изисква от действащата нормативна уредба.

VII. СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. Личните данни на потребителите биват съхранявани за периода на осъществяване на самата услуга, и в продължение на пет години от осъществяване на услугата с оглед времето, в което лицата имат право да предяват претенции към "Кушев Детайлинг" ООД като търговско дружество, относно предоставените услуги.
  Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви и ние ще отговорим на това искане като запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат.
 2. В случаи че за съответния обект има охранителни записи от видеонаблюдение, същите се съхраняват за срок от 30 дни;
 3. Личните данни, съдържащи се в счетоводни документи, се съхраняват в нормативно определените срокове съгласно чл. 12 от Закона за счетоводството;
 4. Личните данни на служителите се съхраняват съгласно изискванията на действащото трудово и осигурително законодателство;
 5. Личните данни на обучаващите се се съхраняват за периода до протичане и завършване на обучението;
 6. Посочените данни могат да бъдат обработвани извън посочените срокове, в случай че е налице висяща съдебна, административна или друга извънсъдебна процедура по установяване, упражняване и защита на правни претенции;
 7. Когато липсва нормативно определен срок за съхранение, личните данни ще бъдат съхранявани за периода, необходим за установяване, упражняване и защита на правни претенции, включително по съдебен ред.

VIII. СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

"Кушев Детайлинг" ООД след преценка на рисковете за правата и свободите на физическите лица, чиито данни обработва, е въвело всички подходящи технически и организационни мерки, които да гарантират защита на личните данни от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до прехвърлени, съхранявани или обработени по друг начин лични данни.

"Кушев Детайлинг" ООД гарантира сигурността на личните данни като прилага подходящи технически и организационни мерки при съблюдаване на търговските стандарти.

Съхранява Вашите данни на сигурни сървъри като използва най-новите алгоритми за криптиране и гарантира съхранението на резервни копия.

IX. СУБЕКТИТЕ НА ДАННИТЕ ИМАТ СЛЕДНИТЕ ПРАВА

Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да бъдат спазени нормативни изисквания, и непредоставянето на личните данни би могло да доведе до отказ от предоставяне на услугите ни поради правна или фактическа невъзможност да ги изпълним без обработването на определени данни.

 1. Право на достъп до личните им данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
 2. Право на информация за това дали отнасящи се до Вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
 3. Право на коригиране на неточни или допълване на непълни лични данни;
 4. Право да бъдат блокирани лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;
 5. Право на изтриване на лични данни при наличие на някое от условията по чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679;
 6. Право на ограничаване на обработването при наличие на условията, посочени в чл. 18 от Регламент (ЕС) 2016/679;
 7. Право на преносимост на лични данни, които засягат субекта на данните и които той е предоставил на Дружеството, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, в случаите, когато: a) обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и б) обработването се извършва по автоматизиран начин;
 8. Право на възражение – когато обработването се основава на чл. 6, пар. 1, б. д) или б. е) от Регламент (ЕС) 2016/679 – по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или когато не са налице основания за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 9. Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг;
 10. Право на жалба - всяко лице, което счита, че при обработване на данните му е осъществено нарушение на Регламент (ЕС) 2016/679 или на Закона за защита на личните данни, има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни. Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно.

X. ПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

1. За функционирането на сайта www.kushev.bg е необходимо ползването на бисквитки, които биват използвани за събиране определена информация от всички потребители, включително и от нерегистрирани посетители на сайта, които не използват услугите, предоставяни от Администратора.

Бисквитките се използват за следните цели за функционирането на сайта, за анализ на поведението на посетителите на сайта, за реклама.

"Бисквитката" са малки текстови файлове, състоящи се от букви и цифри, които ще бъдат запазвани на Вашия компютър, мобилен телефон или друго терминалното оборудване на потребителя, през което той осъществява достъп до интернет. Бисквитката се инсталира чрез искане, подадено от терминала на потребителя към сървъра на www.kushev.bg или на сървъра на трето лице.

Бисквитките предоставят информация за употребата на Услугата и потребителски данни, които ние бихме могли да използваме, за да персонализираме Вашия потребителски опит, както и да проследим модели на потребителски трафик.

2. Детайлно описание на използваните бисквити и тяхното предназначение за сайта:

2.1. Функционални: С цел сайтът да може да предоставя на посетителите наличните услугите и функционалности се ползват бисквитки за идентифициране на посетителите и запазване на техните предпочитания и настройки.

2.2. Сигурност: С цел сайтът да отговаря на съвременните изисквания за сигурност се ползват бисквитки.

2.3. Трети Страни: Сайтът ползва функционалности и услуги предоставени от трети страни. За да може те успешно да работят се ползват бисквитки.

2.4. Google - Продукти на Google като Google Analytics и Google Tag Manager с цел управление на съдържание и статистика за посещаемостта на сайта, както и маркетинг.

2.5. Font Awesome - Предоставя графични елементи.

3. Бисквитките или другите подобни технологии сами по себе си не изисква лична информация, за да се използва и в много случаи, дори не идентифицират личността на интернет потребителите.

Налице са ситуации, когато личните данни могат да бъдат събирани чрез използването на бисквитки за улесняване на някои функции на потребителя или да предоставят на потребителя усещане, което е пригодено да неговите предпочитания.

Тези данни са шифровани по начин, който прави невъзможен неоторизирания достъп до тях.

4. В случай, че не сте съгласни да получавате "бисквитки" докато разглеждате Сайта, бихте могли да ги откажете, като настроите браузъра си, но в този случай, някои раздели на сайта няма да работят правилно.

Бисквитките и/или другите строго необходими подобни технологии са от съществено значение за правилното функциониране на сайта, бидейки зададени на Вашето устройство при влизането в уеб сайта или в резултат на действия, извършвани в сайта, според случая.

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения.

Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, Администратора няма да използва личните Ви данни и информация за определените по-горе цели.

Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. За да оттеглите даденото съгласие е необходимо само да използвате предоставената възможност чрез посочения имейл: office@kushev.bg

XI. ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИТЕ

Във всеки случай физическите лица, чиито лични данни се обработват от "Кушев Детайлинг" ООД като администратор, могат да се свържат с Администратора:

 • адрес: гр. София, п.к. 1142, р-н Средец, бул. Васил Левски № 42, ет. 1, ап. 1;
 • телефон: +359 888 703 149;
 • имейл: office@kushev.bg

XII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящата Политика за защита на личните данни на "Кушев Детайлинг" ООД е утвърдена от управителя на търговското дружество на 01.10.2019г., от която дата влиза в сила.

2. "Кушев Детайлинг" ООД има право по всяко време, без предизвестие, да променя, актуализира, изменя настоящата Политика за защита на личните данни, за да отразява всички изменения на начина, по който личните данни биват обработвани. Ваше задължение е да посещавате периодично тази страница с цел да се запознаете с актуализацията им.

3. Информацията, намираща се на официалния интернет сайт на от "Кушев Детайлинг" ООД – www.kushev.bg, е актуална и пълна. Запознаването Ви с тази информация е необходимо с оглед гарантиране на Вашите права по отношение на личните Ви данни. Информацията може да бъде променяна, като актуална версия се поставя на интернет сайта незабавно след настъпване на промените. Настоящата информация можете да намерите и на място в обектa на "Кушев Детайлинг" ООД – гр. София.

Имате регистрация?

Моля въведете Вашия имейл адрес и паролата, с коята сте се регистрирали.

Все още нямате регистрация?

Отделете една минута за регистрация и се възползвайте от предимствата.